Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά ελέγχου

Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι

• Η Άδεια κυκλοφορίας (πρωτότυπη)

• Το Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν είναι περιοδικός έλεγχος)

• Ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης του προσκομίζων το όχημα.

Κατά περίπτωση απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Επιπλέον δικαιολογητικά

Για ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)
Υπεύθυνη δήλωση του ή των ιδιοκτητών για την οφειλή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. Στην περίπτωση που δεν προσκομίσουν οι ιδιοκτήτες το όχημα για έλεγχο, οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
Βεβαίωση ταξίμετρου.
Βεβαίωση χορήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος.

Για εκπαιδευτικά
Άδεια λειτουργίας σχολής.
Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για την σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά την φάση ένταξης των υποψήφιων οδηγών).

Για υγραεριοκίνητα - αρχικός ή περιοδικός έλεγχος
Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης της συσκευής υγραεριοκίνησης (Δήλωση αρχικής διασκευής για εγκατάσταση συσκευής υγραεριοκίνησης)

Για υγραεριοκίνητα - ειδικός έλεγχος
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντας τη διασκευή του οχήματος υπεύθυνου τεχνικού, δήλωση συμμόρφωσης των εξαρτημάτων και σχέδιο της εγκατάστασης, πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια πώλησης υλικών ή παροχής υπηρεσιών, βεβαίωση καταλληλότητας των εξαρτημάτων στο συγκεκριμένο όχημα.

Ανάριθμα
Πιστοποιητικό ταξινόμησης από τελωνειακή αρχή ή πιστοποιητικό Ο.Δ.Δ.Υ..
Ξένη άδεια κυκλοφορίας.
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ
Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής