Μοτοσικλέτες

Αρχικός έλεγχος

Κάθε μοτοσικλέτα που ταξινομείται στην χώρα μας έχει υποχρέωση τεχνικού ελέγχου στα τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας (ημερομηνία ταξινόμησης). Ο έλεγχος που πραγματοποιείται μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος ονομάζεται αρχικός έλεγχος.

Περιοδικός έλεγχος

Κάθε δύο χρόνια, οι συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων οφείλουν να έλθουν πάλι σε κέντρο τεχνικού ελέγχου προκειμένου να διενεργηθεί ο προβλεπόμενος περιοδικός έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος έως το τέλος της ζωής της μοτοσικλέτας.

Επανέλεγχος

Σε όσες μοτοσικλέτες διενεργήθηκαν αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι που όμως σημειώθηκαν Σοβαρές Ελλείψεις, τότε αυτά τα οχήματα οφείλουν να προσέλθουν σε ΚΤΕΟ εντός 30 ημερών προκειμένου να ελεγχθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων. Αυτή η κατηγορία ελέγχου ονομάζεται επανέλεγχος, ενώ κάθε μοτοσικλέτα με σοβαρές ελλείψεις έχει στο σύνολό της 90 ημέρες για να τις αποκαταστήσει.

Εκούσιος έλεγχος

Σε κάθε περίπτωση μπορεί διενεργηθεί έλεγχος κατά βούληση σε όλα ή σε ένα μόνο σημείο στην μοτοσικλέτα σας. Σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για εκούσιο έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία κάποιου θορύβου ή η παράξενη συμπεριφορά της.